Bedrijfsblind?

Een belangrijk knelpunt bij innoveren is bedrijfsblindheid. Dit ontstaat vaak in teams met medewerkers die meerdere jaren met elkaar samenwerken. Vroeger uitgeprobeerde en toen gefaalde oplossingen brengt men niet meer opnieuw naar voren. Men zit vastgeroest in bestaande patronen. Hoe doorbreekt je dit?

bedrijfsblind

Gekleurde bril

Bedrijfsblindheid is lastig. Het is moeilijk situaties anders te zien met een gekleurde bril op je neus. Onze attitudes, belangen, vooroordelen en eerdere ervaringen vertroebelen onze objectiviteit.

75% bedrijfsblindheid

Uit onderzoek blijkt dat bedrijfsblindheid een onderschat probleem is. Slechts weinig organisaties voeren een proactief beleid om bedrijfsblindheid te voorkomen terwijl bij driekwart van deze organisaties weldegelijk sprake is van vastgeroeste patronen.

Bedrijfsblindheid Innovatie
Vastgeroest Verandering
Oogkleppen Brede horizon
Intern gericht Extern gericht
Risico's mijden Experimenteren
Homogeen Heterogeen
Consensus Debat

Oorzaken

  • Hersenen zijn ingesteld op routine.
  • Mensen passen zicht snel aan bestaande mores aan.
  • Afwijkende inzichten worden afgestraft.
  • Angst op fouten te maken.
  • Interne gerichtheid.
  • Selectieve waarneming

Selectieve waarneming

Selectief waarnemen is een belangrijke oorzaak van bedrijfsblindheid. Vier wetmatigheden veroorzaken een selectieve waarneming: beperkte waarnemingscapaciteit, aangeleerde patronen, afwijzen van tegenstrijdigheden en het afschermen tegen onaangename informatie.

  • Waarnemingscapaciteit: De waarnemings- en informatieverwerkingscapaciteit van de mens is maar beperkt. De mens bouwt veelal eenvoudige wereldbeelden op die dikwijls uitgaan van weinig gefundeerde aannames. Ook worden we (gelukkig) niet over alles geïnformeerd. "Je kan niet alles weten."
  • Patronen: Aangeleerde routines beïnvloeden het waarnemen en het denken sterk. Hierdoor ga je in patronen waarnemen. Je ziet een blauw zwaailicht en denkt automatisch: "Het zal wel een ziekenauto zijn, want die rijden hier vaker." Het blijkt echter een andere hulpdienst te zijn.
  • Afwijzen: De mens streeft naar consistentie van de door hem opgenomen informatie. Tegenstrijdigheden worden afgewezen. Sommige factoren worden daardoor niet met elkaar in verband gebracht. Hierdoor ontstaat een vertekening van de informatie.
  • Afschermen: Schadelijke gebeurtenissen uit het verleden worden uit de herinnering verdrongen. Men neemt selectief waar doordat men zichzelf afschermt tegen onaangename informatie.

Tunnelvisie

Bedrijfsblindheid wordt vaak in een adem genoemd met tunnelvisie. Dit is een visie waarbij slechts op één variabele wordt gelet: men heeft oogkleppen op. Meer over tunnelvisie »

Oplossingen

Er zijn twee manieren om inspiratie op te doen: van buiten naar binnen of van binnen naar buiten. Meer over oplossingen »